2. Programma's

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2022

Mutaties Meerjarenraming

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2023

2024

2025

2026

08 Algemene dekkingsmiddelen

8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

-

4.159

4.159

895

986

1.007

2.387

8.1 Belastingen overig

-

-

-

-

-

-

-

8.1 Overige baten en lasten

-1.857

2.976

4.833

-671

-775

-855

-2.235

8.1 OZB Niet-woningen

-

360

360

-

-

-

-

8.1 OZB Woningen

-

150

150

-

-

-

-

8.1 Treasury

-

80

80

-

-

-

-

8.1 Vennootschapsbelasting (VPB)

-

-

-

-

-

-

-

Mutatie saldo voor bestemming

-1.857

7.725

9.582

224

211

152

152

Reservemutatie

2.839

1.429

-1.410

2.208

127

27

27

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 11:39:53 met de export van 11/09/2022 11:31:17