3. Financiën

3.1 Reserves en voorzieningen

bedrag x € 1.000

Boekwaarde 1 januari 2022

Toevoegingen

Onttrekkingen

Boekwaarde 31december 2022

Algemene reserve

34.780

4.182

2.690

36.272

Algemene vrije reserve

0

0

0

0

Begrotingssaldo

-1.665

1.665

0

0

A1. Algemene reserve

33.115

5.847

2.690

36.272

A. TOTAAL ALGEMENE RESERVE

33.115

5.847

2.690

36.272

Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie

4.093

1.951

314

5.730

Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer

9.053

193

2.176

7.070

Kapitaallasten Gebouwen

6.863

0

445

6.418

B1. Dekking kapitaallasten

20.009

2.144

2.935

19.218

Actualiseren bestemmingsplannen

0

0

0

0

Bovenwijkse voorzieningen

2.956

0

2.956

0

Duurzaamheidsfonds

377

0

198

179

Sociaal domein

700

321

649

372

Herinrichting VVA-terrein

1.883

0

1.883

0

Kunstzinnige verfraaiing

163

0

36

127

Minimabeleid

0

0

0

0

Monumentenfonds

19

0

0

19

Onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte

10.543

8.980

2.631

16.892

Uiterweg

0

0

0

0

Veilig te stellen budgetten

3.192

2.839

3.529

2.502

Voorlopige winsten grondexploitaties

710

3.534

518

3.726

Woonfonds volkshuisvesting

28

0

28

0

Reserve Klimaatadaptatie

280

0

30

250

B2. Overige bestemmingsreserves

20.851

15.674

12.458

24.067

B. TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES

40.860

17.818

15.393

43.285

Eigen vermogen (A+B)

73.975

23.665

18.083

79.557

bedrag x € 1.000

Boekwaarde 1 januari 2022

Toevoegingen

Onttrekkingen

Boekwaarde 31december 2022

Beheer gebouwen

85

358

360

83

A. Egalisatievoorziening

85

358

360

83

Facilitaire projecten

1.782

361

253

1.890

Greenpark BV

50

0

0

50

Voormalig personeel

0

0

0

0

Voorziening Pensioen oud-wethouders

250

408

20

638

B. Voorziening voor verplichtingen en verliezen met onzekere omvang en risico

2.082

769

273

2.578

Afkoop onderhoud begraafplaats

500

131

56

575

Afvalstoffenheffing

417

0

10

407

Begraafplaats Aalsmeer

68

0

21

47

Rioolheffing

1.479

79

679

879

Uitgifte graven

642

133

63

712

Voorziening vervanging riolen

1.255

1.295

500

2.050

C. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

3.106

343

829

2.620

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 11:39:53 met de export van 11/09/2022 11:31:17