2. Programma's

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2022

Mutaties Meerjarenraming

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2023

2024

2025

2026

05 Ruimtelijke ontwikkelingen

5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-3.679

-3.679

-

-

-

-

-

5.1 Ruimte en leefomgeving

527

1.251

724

-355

-285

-285

-285

5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-1.985

-254

1.731

-1.324

5

5

-114

5.2 Wonen en bouwen

462

632

170

-102

-102

-102

-102

5.4 Parkeren

-

-

-

-

-

-

-

5.4 Openbaar vervoer

-

-

-

-50

-

-

-

5.5 Beheer overige gebouwen en gronden

1.390

-206

-1.596

286

286

286

286

Mutatie saldo voor bestemming

-3.285

-2.256

1.029

-1.545

-96

-96

-215

Reservemutatie

4.481

2.958

-1.523

1.329

-

-

-

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 11:39:53 met de export van 11/09/2022 11:31:17