Algemeen

Leeswijzer

De bestuursrapportage bestaat uit een drietal hoofdstukken en een aantal bijlagen.
In hoofdstuk 1 Resultaat wordt een overzicht getoond van de mutaties per programma van deze 2e bestuursrapportage, inclusief een meerjarig beeld. Tevens wordt weergegeven welk deel van het saldo structureel van aard is.

Over de voortgang per programma en de toelichtingen op de afwijkingen per programma en per taakveld over de eerste acht maanden van 2022 wordt u geïnformeerd in hoofdstuk 2 Programma's.

Op 20 april 2017 is de Financiële verordening Aalsmeer 2017 vastgesteld. Conform deze verordening worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en gevoteerde investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn worden toegelicht. De overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 zijn in een restpost opgenomen en worden niet nader toegelicht, evenals technische wijzigingen (verschuivingen in baten of lasten binnen een taakveld).  

Wijzigingen groter dan € 40.000 die geen invloed hebben op het saldo (voor bestemming) van een programma worden apart toegelicht. Het betreft budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken. De tabellen met financiële afwijkingen dienen als volgt gelezen te worden:

  • Een min teken in de kolom lasten betekent een verlaging van de lasten;
  • Een min teken in de kolom baten betekent een verlaging van de baten;
  • Een min teken in de kolom saldo betekent een nadelig resultaat.

Hoofdstuk 3 Financiën bevat het verloop van de reserves en voorzieningen en de mutaties op programmaniveau.

In Hoofdstuk 4 Bijlagen is een aantal bijlagen opgenomen: budgetoverhevelingen, meerjarenprojectenplan Buitenruimte, dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst en Leeswijzer.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 11:39:53 met de export van 11/09/2022 11:31:17