2. Programma's

2.4 Openbare ruimte

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2022

Mutaties Meerjarenraming

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2023

2024

2025

2026

04 Openbare ruimte

4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie

-62

-

62

-280

-130

-130

-130

4.2 Verkeer en vervoer

-1.548

250

1.798

-248

-168

-168

-168

4.2 Riolering

-253

-253

-

-

-

-

-

4.3 Afval

-

-

-

-

-

-

-

4.3 Milieubeheer

-55

-72

-17

-89

-

-

-

4.4 Begraafplaatsen

-

-

-

-

-

-

-

Mutatie saldo voor bestemming

-1.918

-75

1.843

-617

-298

-298

-298

Reservemutatie

1.038

-2.237

-3.275

319

-

-

-

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 11:39:53 met de export van 11/09/2022 11:31:17