4. Bijlagen

4.4 Aanvullende dienstverlening 2023 AA-organisatie

Aanleiding / proces
In de afgelopen periode is veelvuldig met de gemeente Amstelveen gesproken over aanvullende dienstverlening. Deze aanvullende dienstverlening is noodzakelijk in verband met autonome ontwikkelingen en bestuurlijke wensen. Uitgangspunt van de gemeente Aalsmeer in deze is dat de aanvullende dienstverlening bekostigd wordt doordat andere dienstverlening verminderd wordt. Op basis van dit uitgangspunt is de begroting 2023 opgesteld. Door de gemeente Aalsmeer is een analyse gemaakt welke aanvullende dienstverlening noodzakelijk is voor de gemeente Aalsmeer. In deze bijlage is opgenomen welke AA-claims toegekend worden en welke afgewezen worden. De administratieve verwerking in de begroting 2023 vindt plaatst bij de 1e bestuursrapportage 2023.

Additionele dienstverlening
Onderstaande additionele dienstverlening wordt toegekend voor de duur van de samenwerkingsafspraken aan de gemeente Amstelveen.

Incidenteel

Structureel

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

1.1.1

Contractmanagement Jeugd (2vte)

62

62

62

62

In verband met nieuwe inkoop. In 2022 is dit reeds incidenteel toegekend.

1.1.1a

Contractmanagement Jeugd (herwaardering 3,43vte)

11

11

11

11

Aanpassing functiewaardering

1.2.1

Grip op schoolverzuim

15

15

15

15

Extra uren voor administratieve ondersteuning

1.5.4

Teamleider Omgevingsplannen en -vergunningen

37

37

37

37

Span of control van de huidige teamleider te verkleinen.

1.6.3

KCC vrijdagmiddag sluiten

-10

-10

-10

-10

Reeds verwerkt in de begroting 2023

1.7.3

ICT budget (wet- en regelgeving, digitaal vaardig/weerbaar, datamanagement & projecten)

475

553

430

380

185

235

265

ICT hogere kosten inverband met Cloud en zorgen dat de ICT up to date blijft.

1.7.6

Digitale dienstverlening

78

78

78

78

zie 1.7.3

Totaal

668

553

430

380

-

378

428

458

Onderstaande additionele dienstverlening wordt toegekend voor alleen het jaar 2023. Hierbij is de opdracht gegeven aan de gemeente Amstelveen om voor 2024 en verder deze dienstverlening op te nemen in de reguliere dienstverleningsbijdrage.

Incidenteel

2023

2024

2025

2026

1.1.8

Werkmakelaars

38

In verband met groei in de caseload afgelopen jaren

1.1.12

Amstelveen-loket / Sociaal-loket

26

Vanwege de toename van het aantal contacten een extra loketmedewerker

1.1.13

Indicaties Wmo

63

Inverband met een groei in aanvragen WMO

1.4.1

Omgevingsmanagement en digitale dvl omg.wet

24

Meer participatie door de omgevingswet en meer communicatie

1.5.1

Ambtelijke capaciteit wonen

26

Op basis van extern onderzoek blijkt dat extra capacteit nodig is.

1.5.5

Accountmanager Omgevingsdienst

25

Invulling geven aan de regierol op de omgevingsdienst

Totaal

202

-

-

-

Dekking vanuit de egalisatiereserve
Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is ook een egalisatiereserve ingesteld om stabiliteit en rust in de samenwerking te creëren. De aanvullende (incidentele) dienstverlening voor de invoering van de omgevingswet en de Wet Open Overheid (WOO) worden bekostigd uit deze reserve. De gelden die vanuit rijkswege ontvangen worden voor deze nieuwe regelgeving voegen we toe aan de reserve, zodat de reserve niet uitgeput raakt.

Dienstverlening die we niet toekennen
De volgende aanvullende dienstverlening gaan we als Aalsmeer niet afnemen van de gemeente Amstelveen. De redenen dat we deze aanvullende dienstverlening niet afnemen zijn diverse:

  • We vinden de dienstverlening niet noodzakelijk
  • Op projectbasis willen we de dienstverlening afnemen.

Incidenteel

Structureel

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

1.1.10

Implementatie (beleid->uitvoering) W&I

28

28

28

28

Implementatie van gemeentelijk beleid richting de uitvoerende teams

1.5.2

Adv.Gezondheid Omgevingswet

32

32

32

32

Inverband met de invoering van de omgevingswet is een adviseur gezondheid nodig.

1.5.3

Senior adviseur landschap

35

35

35

35

Strategisch adviseur voor landschap, in 2022 door Aalsmeer afgewezen.

Totaal

95

-

-

-

-

95

95

95

Het niet afnemen van deze dienstverlening brengt ook risico’s met zich mee, omdat deze dienstverlening niet voor Aalsmeer wordt uitgevoerd door de gemeente Amstelveen. Op basis van de huidige informatie die we als Aalsmeer ontvangen hebben van de gemeente Amstelveen schatten we het risico op acceptabel laag in. Periodiek wordt deze risico-inschatting herijkt.

Dienstverlening die vanuit bedrijfsvoering gedekt wordt:
Vanuit onder andere de overheadsbijdrage die Aalsmeer per FTE betaald aan de gemeente Amstelveen wordt het bedrijfsvoeringfonds van de gemeente Amstelveen gevoed. Onderstaande aanvullende dienstverlening heeft betrekking op bedrijfsvoering. Daarom worden deze voor 2023 gedekt uit het bedrijfsvoeringfonds.

Incidenteel

2023

2024

2025

2026

1.1.3

Interne controle sociaal domein

26

Meer taken in het sociaal domein, waardoor ook meer interne controle plaats moet vinden

1.1.4

Administratieve ondersteuning teams Sociaal Domein

21

Trend in de maatschappij (WOO/Juridificering/zwaarde casus) zorgen voor meer werkzaamheden. Die opgepakt kunnen worden door ondersteunende teams.

1.4.3

Contractmanagement

28

Door meer aanbestedingen vraag om meer administratieve ondersteuning

1.7.1

Juridisch adviseur sociaal domein

32

Juridificering van de maatschappij.

1.7.xx

Uitbreiding team klachten

19

Klachtafhandeling sociaal domein.

Totaal

126

-

-

-

Bestuurlijk overleg
Op basis van een extern rapport concludeert de gemeente Amstelveen dat voor Jeugd een 9,5 FTE extra in de aansturing noodzakelijk is. Als Aalsmeer zien wij niet wat deze extra overhead voor onze inwoners extra oplevert. In het bestuurlijk overleg tussen de Aalsmeer en gemeente Amstelveen wordt dit besproken en verder afstemt.

De verwachte bijdrage van de gemeente Aalsmeer aan de gemeente Amstelveen voor 2023 is € 217.000.

Impact begroting 2023

Het toekennen van bovenstaande additionele dienstverlening heeft effect op de begroting 2023 en verder.

2023

2024

2025

2026

Toekenning voor duur van de samenwerking

668

931

858

801

Toekenning voor 2023

202

Totaal

870

931

858

801

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 11:39:53 met de export van 11/09/2022 11:31:17