Algemeen

Inleiding

De 2e bestuursrapportage 2022 maakt deel uit van de P&C-cyclus van de gemeente Aalsmeer. De bestuursrapportage bevat per programma de verwachte afwijkingen die voortkomen uit de uitvoering van de programmabegroting 2022. Dit houdt in dat alle geconstateerde en verwachte (meerjarige) financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2022 en reeds genomen raadsbesluiten worden beschreven (inclusief structurele effecten).  De invalshoek is daarbij primair financieel van aard.  Onderdeel van de besluitvorming van deze bestuursrapportage is een begrotingswijziging. Via deze wijziging wordt aan uw raad voorgesteld om de verwachte financiële afwijkingen te verwerken in de begroting 2022.

In onderstaande tabel ziet u het verloop van het saldo van de begroting in 2022, vanaf de primitieve begroting 2022 tot en met het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties van deze bestuursrapportage (-/- = nadelig).

Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Saldo programmabegroting 2022 - voor 2e bestuursrapportage

-2.690

-

-

-

Ontwikkelingen - 2e Bestuursrapportage

5.847

280

317

317

(een -/- teken is een nadeel)

Het saldo van deze bestuursrapportage is € 5,8 miljoen positief, met name veroorzaakte door de meicirculaire (€ 1,1 miljoen) en septembercirculaire (€ 1,3 miljoen), vrijval stelpost loon- en prijsontwikkelingen (€ 2,0 miljoen), woningbouwversneller (€ 0,6 miljoen) en inkomstenderving Corona (€ 0,4 miljoen). Daarnaast zijn op de diverse programma's onder en overschrijdingen van de budgetten.

Het te verwachten resultaat over 2022 na deze bestuursrapportage is € 3,2 miljoen positief. Bij de jaarrekening 2022 wordt een voorstel voor resultaatbestemming aan de gemeenteraad voorgelegd. Het meerjarenbeeld geeft zicht op de financiële uitgangspositie. In de bestuursrapportage geven we inzicht in het voortgangsjaar 2022 en de structurele gevolgen van de mutaties die hun oorsprong vinden in 2022.

De meerjarige mutaties die effect hebben op het begrotingssaldo worden via de 1e burap 2023 en Kadernota 2024 verwerkt. Dit betreft voor 2023 onderstaande mutaties waarvan actualisatie pandenbegroting en De Tuinen meerjarig doorlopen.

  • Actualisatie pandenbegroting € 311.000 (voordeel)
  • De Tuinen € 5.000 (voordeel)
  • Effect septembercirculaire € 36.000 (nadeel)

Onderstaand geven wij u inzicht in een drietal specifieke onderwerpen die van belang zijn deze bestuursrapportage. Deze onderwerpen worden in de bestuursrapportage verder toegelicht.

Woningbouwversneller
In 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het versnellen van de woningbouw. De projecten zijn bemenst en is er in de projectbudgetten voldoende geld om aan de projecten te werken. Het inzetten van extra capaciteit is op dit moment vanwege de krapte op de arbeidsmarkt moeilijk. Daarnaast spelen andere oorzaken dan capaciteit veelal een rol bij vertragingen van projecten.

Hoofdweg-Zuid
Voor Hoofdweg-Zuid is een actieve grondexploitatie in voorbereiding (AGIV) nodig om een beoogde grondverkoop in het plangebied te kunnen voorbereiden. Hiervoor is een bestuurlijk besluit nodig. Het gaat om een verkoop van een strook grond aan marktpartijen. Om een eventuele grondverkoop voor te bereiden is het wenselijk een grex te openen. Marktpartijen ontwikkelen voor eigen rekening en risico dit project.  Naast deze AGIV is er voor dit project al een facilitaire grondexploitatie. Bij de jaarrekening worden de budgetten geactualiseerd en verwerkt in de Meerjarenprognose Grondexploitaties. Dan vindt ook de opening van de grondexploitatie (incl. grondexploitatiebegroting) plaats.

Beslispunt: het openen van een actieve grondexploitatie in voorbereiding (AGIV) voor Hoofdweg Zuid en het beschikbaar stellen van raadskrediet van € 86.000 voor het voorbereiden van deze plannen.

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.
Op basis van de huidige informatie zien we een financieel risico, dit risico is echter nog niet goed financieel in te schatten omdat de gebiedsontwikkeling van GPAG nog geactualiseerd wordt. Op basis van de huidige informatie schatten we het risico voor de gemeente Aalsmeer tussen de € 500.000 en de € 1.500.000 voor 2022. Dit komt met name door hogere kosten van grondsanering dan op basis van proefboringen werd verwacht. Ook vallen de gunningen hoger uit dan de begroting. Een stijging van bouwkosten ligt hieraan ten grondslag.
Als gemeente zijn we 50% aandeelhouder van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. Hierdoor staat de gemeente garant voor deze B.V. Als het eigen vermogen van de B.V. negatief is dan moet de gemeente hiervoor een voorziening vormen. Het eigen vermogen van de B.V. wordt met name beïnvloed door de (verwachte) resultaten uit de gebiedsontwikkelingen. De financiële ontwikkeling van de gebiedsontwikkeling is negatief. Hierdoor is de verwachting dat het eigen vermogen van GPAG B.V. negatief wordt. Bij de jaarrekening wordt u nader geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen.

Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer B.V.
Het sportbedrijf van de gemeente Aalsmeer is verzelfstandig in de Exploitatie Sportaccommocaties Aalsmeer B.V. (ESA B.V.). De gemeente Aalsmeer is 100% eigenaar van de ESA B.V. Naar verwachting krijgt de ESA over 2022 een fors negatief resultaat. Om financiële tegenvallers te kunnen opvangen heeft de ESA eigen vermogen, € 568.000 op 31-12-2021. Momenteel is onduidelijk of dit eigen vermogen voldoende is om het negatieve resultaat van 2022 op te kunnen vangen. Mocht het eigen vermogen onvoldoende zijn dan betekent dit een financieel risico voor de gemeente. Op dit moment wordt dit risico tussen de € 0 en € 250.000 ingeschat. Bij de jaarrekening wordt u nader geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 11:39:53 met de export van 11/09/2022 11:31:17