1. Resultaat

Resultaat op hoofdlijnen

Het resultaat van de 2e Bestuursrapportage 2022 is € 5.847.000 voordelig (na bestemming). Het resultaat voor bestemming (voor reservemutaties) bedraagt € 11.516.000 voordelig.

In onderstaand overzicht is per programma het resultaat van alle wijzigingen in de 2e bestuursrapportage opgenomen, zowel voor bestemming als de reservemutaties per programma. Tevens is het meerjarig beeld van de programma- en reservemutaties uit deze rapportage zichtbaar gemaakt.

De redenen van het voordelige resultaat worden nader toegelicht in hoofdstuk 2 Programma's. Daar is per programma toelichtingen op de afwijkingen per programma opgenomen.

Het saldo van de 2e Bestuursrapportage 2022 bestaat uit structurele en incidentele posten. Het incidenteel voordeel is € 5.536.000. Daarmee is het voordeel met een structureel karakter € 311.000.

Mutatie structureel saldo van de 2e Bestuursrapportage

2022

2023

2024

2025

2026

Mutatie baten en lasten voor bestemming

11.516

-3.576

190

290

171

Mutatie toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-5.669

3.856

127

27

27

Mutatie begrotingssaldo na bestemming

5.847

280

317

317

198

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-

-

-

-

-

(een -/- teken betekent een nadeel)

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 11:39:53 met de export van 11/09/2022 11:31:17