4. Bijlagen

4.1 Budgetoverhevelingen

Sociaal domein
Minimabeleid zwemregeling volwassenen    (€ 21.000)
In 2021 is € 39.000 beschikbaar gesteld voor de zwemregeling volwassenen. De pilot kon nog niet volledig starten vanwege de coronapandemie en een tekort aan zwemleraren. Daarom is € 33.000 van dit budget naar 2022 overgeheveld. De eerste zwemlessen zijn in mei 2022 gestart. De totale kosten voor 2022 worden op € 12.000 ingeschat. Het verzoek is om de pilot in totaal een jaar te laten doorlopen, tot juni 2023 en daarvoor de overgebleven middelen (€ 21.000) over te hevelen. Als na de evaluatie de wens van de raad is om de pilot om te zetten naar structureel beleid zal hiervoor bij de kadernota 2024 budget beschikbaar moeten worden gesteld.   

Kansrijke start (€ 16.000)
Via de septembercirculaire 2021 en de meicirculaire 2022 heeft de gemeente tweemaal € 8.000 extra aan tijdelijke middelen ontvangen voor het project Kansrijke start 2022. Aangezien er voldoende middelen beschikbaar zijn voor het jaar 2022 stellen we voor om de extra bijdrage (€ 16.000) over te hevelen naar 2023. Zo kunnen we in het jaar 2023 extra inzet plegen. Het Rijk heeft nog niet kenbaar of er vanaf 2023  incidenteel of structureel middelen beschikbaar komen, wat toekomst plannen maken met partners nog lastig maakt.  

Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) (€ 82.500)
In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire  Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. In de 1e Burap 2022 is hiervoor eenmalig € 126.500 toegekend voor communicatie, ontwikkeling van een integrale werkwijze, versterken sociaal loket en onderzoeken. De voorbereiding en uitwerking voor de acties op het gebied van communicatie vragen meer tijd dan verwacht. Het toegekende inhuurbudget voor communicatie van € 37.500 wordt daarom overgeheveld naar 2023. Voor de ontwikkeling van een integrale werkwijze en uitvoering van onderzoeken is de jaarschijf 2023 voldoende en wordt voorgesteld om € 45.000 over te hevelen naar de periode 2024-2027. De hiervoor genoemde budgetoverhevelingen vragen ook een aanpassing op de limitatieve lijst. In 2023 volgt nadere besluitvorming op de inzet van de POK middelen voor 2024-2027.

Onderwijs en ontplooiing
Kerkenvisie (€ 12.000)         
Vanuit het ministerie van OC&W is in 2021 een decentralisatie-uitkering ontvangen ter hoogte van € 25.000 ten behoeve van het opstellen van een Kerkenvisie voor Aalsmeer. In de 2e bestuursrapportage 2021 is een bedrag van € 20.000 overgeheveld naar het jaar 2022. Hoewel de planning oorspronkelijk uitging van een doorlooptijd van een jaar heeft het project vertraging opgelopen. We starten het najaar 2022 met de participatierondes en verwachten rond de zomer 2023 de visie voor te leggen aan de gemeenteraad. Er wordt daarom € 12.000 van het budget overgeheveld naar het jaar 2023.

Economie en duurzaamheid
Pontverbinding over de Ringvaart (€ 20.000)
In 2022 is € 20.000 opgenomen voor een pontverbinding over de Ringvaart bij de Pontweg. Voor deze pontverbinding wordt een subsidieaanvraag in het kader van de Westeinderscheg voorbereid, samen met de gemeente Haarlemmermeer. Vanuit de Westeinderscheg kan 75% worden bijgedragen aan een dergelijke voorziening, met een maximum van € 150.000. Gemeenten moeten dus 25 % zelf bijdragen. Het project maakt kans op subsidiëring, maar er moeten nog omgevingsvergunningen worden aangevraagd, voordat de subsidie-aanvraag behandeld kan worden. Voorgesteld wordt het eenmalige budget van € 20.000 door te schuiven naar 2023.

Openbare ruimte
Pilot 'OV op Maat' (€ 50.000)
De pilot ‘OV op Maat’, uitgevoerd door vervoermaatschappij Connexxion van medio december 2021 t/m medio juni 2022 is niet geslaagd. Op dit moment wordt met de wethouder naar een ander alternatief voor ‘OV op Maat’ gezocht. Voorgesteld wordt om het budget van 2022 € 50.000 over te hevelen naar 2023.

Hittestressonderzoek   (€ 20.000)
In het 4e kwartaal 2022 staat een externe hittestressonderzoek gepland. De resterende middelen worden via de reserve Klimaatadaptatie doorgeschoven naar 2023 om gelijk door te kunnen pakken met geadviseerde maatregelen uit het hittestressonderzoek.

Ruimte en leefomgeving
Uitvoering structuurvisies / gebiedsontwikkeling Westeinderscheg (€ 50.000)

  • In de Kadernota 2022 is een budget opgenomen voor het in beeld brengen van de bestemming strijdige activiteiten in de structuurvisiegebieden Oosteinderweg en Tussen de Linten. Om gelijk speelveld te creëren voor ondernemers in het gebied en meer zicht te krijgen op illegale activiteiten in het gebied. In 2022 is € 25.000 euro bestemd voor het gebied Oosteinderweg. De uitgaven worden in 2023 verwacht. Voorgesteld wordt het volledige budget van € 25.000 door te schuiven naar 2023.
  • Uitbesteding gebiedsontwikkeling wordt in 2022 opgepakt. Naar verwachting zal € 10.000 worden gefactureerd in 2022. Voorgesteld wordt € 25.000 over te hevelen naar 2023. Het budget wordt in eerste instantie aangewend voor de gebiedsontwikkeling van de Pontweg en omgeving (Beach, Prenatal, herinrichting openbare ruimte).

Wijkaanpak Stommeer (€ 20.000)
In 2022 is een start gemaakt met het maken van de Nota van uitgangspunten voor Stommeer. Beoogd was in 2021 te starten, maar dit is vertraagd doordat er weinig capaciteit was bij adviesbureaus. Voorgesteld wordt om € 20.000 door te schuiven naar 2023 voor de afronding van de Nota van uitgangspunten.

Bestuur, bevolking en veiligheid
Ondermijning restbudget 2021 naar 2024   (€ 55.000)
Van het meerjarige beschikbare budget voor ondermijning uit 2021 was eind 2021 een bedrag van € 55.000 over. Bij de jaarrekening 2021 is voorgesteld om dit restant over te hevelen naar 2024. Het budget is bij de begrotingswijziging per abuis in 2022 opgenomen. Met deze wijziging wordt dit naar 2024 overgeheveld.

Overhead
Transitiebudget (€ 1.949.000)
Voor de transitie naar de nieuwe organisatie is € 3.000.000 beschikbaar gesteld. In 2021 en 2022 zijn veel werkzaamheden verricht voor de totstandkoming van nieuwe samenwerkingsafspraken met Amstelveen en de kernorganisatie. Echter een groot deel van de werkzaamheden om de kernorganisatie verder door te ontwikkelen volgt in 2023 en verder, met de daarbij behorende kosten. De kosten worden derhalve dan ook verder in 2023 gemaakt. Op dit moment is het nog niet duidelijk of het huidige transitiebudget voor de nieuwe organisatie toereikend is. Zodra hier meer inzicht in is zullen wij u hierover informeren.

Algemene dekkingsmiddelen
Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) (€ 136.500)
Bij de 1e burap 2022 zijn budgetten opgenomen voor de jaren 2022 en 2023. Het rijk stelt in 2022 meer beschikbaar wat beschikbaar moet blijven voor de inzet van POK middelen 2024-2027. In 2023 volgt nadere besluitvorming over de inzet van deze middelen.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 11:39:53 met de export van 11/09/2022 11:31:17