4. Bijlagen

4.2 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Bedragen x € 1.000

Taak-

Onderdeel uitvoeringsprogramma

2022 Raadsbesluit

2022

2022 Mutaties

2023 Mutaties

veld

jul-22

2e Burap

2e Burap

2e Burap

A

B

C = B - A

2.1

Wegen

7.038

5.503

-1.535

1.356

5.7

Groen en spelen

967

669

-299

7

5.7

Water

341

156

-185

193

7.2

Riolering

1.153

641

-512

595

0.4

Overhead

269

199

-70

**

Via investeringen

7.186

5.006

-2.180

1.940

Via exploitatie

2.582

2.162

-420

210

** In de tabel hierboven zijn de mutaties van 2023 inclusief overhead. Volgend jaar wordt de overhead hiervan afgesplitst

Reserves

bedrag x € 1.000

Omschrijving

2022

2023

Buitenruimte

-494

87

Dekking kapitaalasten verkeer en vervoer

-50

0

Dekking kapitaalasten Groen, water en recreatie

53

123

Totalen

-491

210

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2022-2025 is op 7 juli 2022 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Op het totale begroting van € 9,8 miljoen wordt naar verwachting ongeveer € 7,2 miljoen gerealiseerd. Hiervan is €1.184.900 PEAT (projectmanagement, engineering, administratie en toezicht). Bij het opstellen van kostenramingen en planningen kunnen niet alle risico's op voorhand ingecalculeerd worden. Risico's doen zich immers lang niet altijd voor. Diverse omstandigheden kunnen leiden tot bijstelling van de planning. De realisatiegraad is dit jaar wat lager dan in voorgaande jaren. De focus heeft in het voorjaar gelegen op het helemaal ombouwen van het MPP, de invoering van de nieuwe financieringssystematiek en de administratieve inrichting daarvan en de integratie van de bovenwijkse voorzieningen in het MPP. Een wat meer realistische verdeling van projecten over de jaren heen is daarbij nog niet volledig doorgevoerd. Daar komt bij dat er een nieuw college en een nieuwe raad begonnen zijn en dat de wereldeconomie een flinke klap heeft gekregen door de energie- en grondstoffencrisis en de oorlog in Oekraïne. Dit leidt onder andere tot leverantieproblemen. Tegelijk is ook de markt momenteel moeilijk. Er is weinig personeel en aannemers hebben het drukker dan ooit. Andere belangrijke planningsfactoren zijn de medewerking en planning van nutsbedrijven, het soepel doorlopen van procedures (grondaankoop, vergunningen, verkeersbesluiten), de resultaten van technische onderzoeken en het aantreffen van vervuilde grond.

De begroting dient daarom voor een aantal projecten te worden bijgesteld. In 2022 gaat het totale programma van € 9,8 miljoen naar € 7,2 miljoen, in 2023 wordt de begroting vooralsnog opgehoogd van € 21,5 miljoen naar € 23,6 miljoen. Dat is een groot bedrag dat enige toelichting behoeft. Aan de ene kant staan er veel grote projecten op stapel in 2023, waaronder de 1e fase Machineweg, de Zijdstraat, de 1e fase Uiterweg, de Aalsmeerderweg-zuid en de Burgemeester Hoffscholteweg. Stuk voor stuk projecten van meer dan een miljoen euro die al helemaal of grotendeels voorbereid zijn. Aan de andere kant bevat het programma van 2023 nog projecten die naar verwachting niet of niet geheel uitgevoerd kunnen worden. Bijstelling van het programma van 2023 en verder gebeurt echter integraal in het voorjaar, tegelijkertijd met de Kadernota.
De bijstellingen worden hieronder per taakveld toegelicht. Alle bijstellingen van budgetten passen in de meerjarenbegroting van de buitenruimte en binnen de Reserve Buitenruimte (onderhoud/exploitatie) en de investeringsruimte voor de buitenruimte voor investeringsprojecten. Alle vrijvallende investeringsbudgetten dienen beschikbaar te blijven als investeringsruimte binnen het programma buitenruimte. Deze ruimte wordt opnieuw ingevuld bij de Kadernota 2024. De niet benutte budgetten voor kapitaallasten worden conform het raadsbesluit van juli 2022 verrekend met de Reserve Buitenruimte. Het gaat voor 2022 om een bedrag van  € 780.300.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. Op het totale taakveld wordt de begroting in 2022 naar beneden bijgesteld met € 1,5 miljoen (van € 7,0 miljoen naar € 5,5 miljoen). In 2023 wordt de begroting omhoog bijgesteld met € 1,4 miljoen. De grootste afwijkingen en bijstellingen op het taakveld worden hieronder verklaard:

2.1

Projecten Verkeer en vervoer

Bijstelling 2e bestuursrapportage 2022

bedrag * € 1.000

2022

2023

Totaal

1

Herstel kabelsleuven (inkomsten)

-150

0

-150

2

Onderhoud elementenverhardingen

-200

0

-200

3

Onderhoud asfaltverhardingen

200

0

200

4

Voorbereiding Van Cleeffkade-Stationsweg

-80

80

-

5

Onderzoeken en inspecties

-60

0

-60

6

Aanleg Burgemeester Hoffscholteweg

-150

150

-

7

Reconstructie Machineweg

150

-150

-

8

Reconstructie Uiterweg 1e fase (wegen/kunstw.)

-175

175

-

9

Fietspaden Zwarteweg-Molenvlietweg (wegen)

-220

240

20

10

Fietspaden Kudelstaartseweg

-30

30

-

11

Voetgangersbrug en trap Polderzoom 2-Bielzenpad

-70

70

-

12

Voetpaden Aalsmeerderweg-noord

-100

0

-100

13

Sporthal De Bloemhof – openbare ruimte (wegen)

-242

242

-

14

Rietwijkeroordweg-Noordpolderweg

-300

0

-300

15

Parkeerterrein Sportpark Sportlaan

-125

125

-

16

Fietspad Bilderdammerweg

-244

244

-

17

Herinrichting Hortensialaan e.o.

-150

150

-

18

Burgemeester Kasteleinweg

50

0

50

19

Aanleg Verlengde Molenvlietweg

306

0

306

Administratieve aanpassing ivm overhead

55

0

55

Totalen

-1.535

1.356

-179

 1. Er worden meer inkomsten voor het herstel van kabelsleuven verwacht, omdat de nutsbedrijven meer werkzaamheden verrichten dan vooraf ingeschat. De begrote inkomsten worden verhoogd met € 150.000.
 1. Het onderhoud aan elementenverhardingen blijft achter bij het begrote budget, dit heeft te maken met de overdracht van taken van de AA-organisatie naar de kernorganisatie. Inmiddels is deze situatie opgehelderd en gaat het onderhoud buiten weer van start. De AA-organisatie en de kernorganisatie werken samen aan een lijst met noodzakelijke en op korte termijn uit te voeren herstraatwerkzaamheden. Op het gebied van asfaltonderhoud ligt er veel werk. Het niet ingezette budget voor elementenverhardingen kan dit jaar ingezet worden voor asfaltonderhoud op de Hoofdweg-zuid.
 1. Zie 2.
 1. De voorbereiding van het project Van Cleeffkade-Stationsweg-Raadhuisplein loopt. Het project heeft een paar maanden stil gelegen door de bestuurswisseling en het vertrek van de landschapsarchitect. Een deel het voorbereidingsbudget schuift dus door naar 2023.
 1. Het benodigde algemene budget voor onderzoeken en inspecties kan dit jaar worden verlaagd met € 60.000. In 2022 is er weinig onderzoek nodig gebleken. In de afgelopen jaren zijn reeds uitgebreide wegen- en kunstwerkeninspecties uitgevoerd en onderzoeken voor specifieke projecten kunnen op de betreffende projectbudgetten worden geboekt.
 1. De aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg gaat in etappes. Dit jaar is de fundering en de onder- en tussenlaag van het noordelijk deel aangelegd om Polderzoom 2 te kunnen bereiken. De gesprekken over de sloop van nog aanwezige opstallen en overige grondzaken gaan de goede kant op en het ontwerp voor het nieuwe Spoorlijnpad is gemaakt. Het grootste deel van het werk zal in 2023 plaatsvinden. Een kleine fasering van het budget à € 150.000 is nodig.
 1. Voor de reconstructie van de Machineweg wordt een deel van het budget van 2023 (€ 150.000) naar voren geschoven. De aankoop van twee percelen is al rondgekomen. De eerste fase van het werk (alles ten zuidoosten van de Aalsmeerderweg) wordt in het najaar van 2022 aanbesteed. Vanwege de omvang van dit werk is de verwachting dat de effecten van de wereldwijde prijsstijgingen duidelijk zichtbaar zullen worden in de inschrijvingen tijdens de aanbesteding. De gevolgen hiervan worden beschouwd bij actualisatie van het MPP in het voorjaar van 2023.
 1. De reconstructie van de eerste twee delen van de Uiterweg die al geprogrammeerd staan in het MPP gaat van start. Het budget was verdeeld over 2022 en 2023. Hierbij dient een deel van het 2022-budget door te schuiven naar 2023. In het najaar wordt het nieuwe HWA-riool van de Zijdstraat naar de Uiterweg aangelegd. Daarna is er wat tijd nodig om de tijdelijk bestrate vakken te laten inklinken. In het eerste kwartaal start daarna de aanpak van het stuk Uiterweg tussen Van Cleeffkade en Dirk Baardsebrug en parallel wordt de aanpak van het verzakte deel rond de Kees Hansenbrug voorbereid. In de tussentijd wordt ook gewerkt aan de haalbaarheidsstudie naar de fietsbrug aan het eind van de Uiterweg.
 1. Het verbeteren van de fietspaden langs de Zwarteweg en de Molenvlietweg lukt niet meer geheel in 2022. Wij hopen tegen de jaarwisseling te starten. De vertragingen komen door in te plannen werkzaamheden van derden en productie en leverantie van materialen. Ook is tijdens de voorbereiding gebleken dat een deel van het riool moet worden vervangen. Het budget wordt daartoe iets opgehoogd en afgerond. Dit is overigens vooral merkbaar bij het taakveld riolering.
 1. Doordat eerst de dijkverbetering van de Kudelstaartseweg in Kudelstaart wordt voorbereid en uitgevoerd, is slechts een beperkt voorbereidingsbudget voor het fietspad in 2022 nodig. Een bedrag van € 30.000 schuift door naar volgend jaar.
 1. De oplevering van de woningen in Polderzoom 2 heeft vertraging opgelopen als gevolg van werkzaamheden van nutsbedrijven. De nieuwe bewoners hebben daarom ook later de sleutel gekregen. Het bespreken met de bewoners van de realisatie van een nieuwe trap voor voetgangers (met fietsgoten) naar het Bielzenpad kan daarom ook pas later plaatsvinden en de realisatie dus ook. Het project schuift door naar 2023.
 1. Nu een deel van het voetpad langs de Aalsmeerderweg-noord is opgeknapt na het aanleggen van een nieuwe persleiding is er minder budget nodig om ook het deel ten noorden van de Kerkweg te verbeteren. Dit budget kan daarom worden verlaagd met € 100.000.
 1. De verbouwing van sporthal De Bloemhof is naar verwachting gereed in het vierde kwartaal van 2022. Daarna wordt gestart met de herinrichting van de openbare ruimte. Vanuit het MPP wordt bijgedragen aan deze herinrichting. De bijdragen vanuit wegen (€ 240.000) en riolering (€ 414.000) worden na afloop van het werk en dus pas in 2023 naar het project overgeboekt.
 1. De reconstructie van de Rietwijkeroordweg en de Noordpolderweg is voorbereid. Op het moment van schrijven van de 2e burap is de aanbesteding nog niet afgerond. Op basis van de bestekscalculatie is de verwachting dat de eerdere budgetraming die aan het MPP ten grondslag lag aan de hoge kant was. Omdat ook nog een risicoreservering voor het project is geprogrammeerd in 2023 kan het budget van 2022 met € 300.000 worden verlaagd.
 1. De besluitvorming over de herinrichting van het sportpark aan de Sportlaan in Aalsmeer wordt in het eerste kwartaal van 2023 verwacht. De reden van de vertraging is dat eerst een uitgebreid geluidsonderzoek nodig bleek. Het budget voor de voorbereiding en de eerste termijnen van uitvoering à € 125.000 wordt daarom samengevoegd met het uitvoeringsbudget van 2023.
 1. De gesprekken over de grondverwerving langs de Bilderdammerweg ten behoeve van het nieuwe fietspad verlopen goed, maar de verwachting is het passeren van de aktes en de daadwerkelijke grondaankopen pas in het eerste kwartaal van 2023 zullen plaatsvinden. Daarom wordt een deel van het budget van 2022 (€ 244.000) naar 2023 overgeheveld.
 1. De herinrichting van de Hortensialaan was bij het totstandkomen van het nieuwe MPP in het voorjaar te optimistisch in 2022 gepland. Doordat ook de schoolomgeving wordt heringericht, snelheidsremmende maatregelen en de aansluiting op de Ophelialaan worden meegenomen en nog bekeken wordt of ook rioleringswerkzaamheden direct meegenomen kunnen worden, schuift de uitvoering vooralsnog door naar 2023.
 1. Het budget voor de resterende werkzaamheden aan en rond de Burgemeester Kasteleinweg blijkt iets te laag en wordt met € 75.000 opgehoogd. Daar komen € 25.000 aan inkomsten tegenover te staan voor nog enkele resterende werkzaamheden waarvoor de provincie betaalt. Via dit budget zijn onder andere werkzaamheden aan een persleiding uitgevoerd, is het middeneiland van de rotonde bij de Zwarteweg verfraaid en zijn/worden nog bebording, markering en onderzoekskosten betaald.
 1. Het budget voor de aanleg van de Verlengde Molenvlietweg dient in 2022 te worden opgehoogd met € 306.000. Deels komt dit door een administratieve vergissing uit 2020 waarbij een op zich budgetneutrale ophoging van uitgaven en inkomsten alleen aan de inkomstenkant verwerkt was. De uitgaven waren daarbij nog niet ten laste van de (voormalige) Reserve Bovenwijks gebracht, terwijl de even hoge inkomsten wel in de reserve waren gestort. De extra uitgaven dienen nu alsnog ten laste van de Reserve (nu Buitenruimte) te worden gebracht. Daarnaast wordt in 2022 al de volledige (IJslandse) grond voor de voorbelasting geleverd en is het effect van de gestegen materiaalkosten deels zichtbaar geworden. Een deel van de begrote kosten van 2023 schuift hierdoor naar voren. Tegelijkertijd moeten ook de inkomsten van 2023 naar beneden worden bijgesteld, omdat een deel van de nog te ontvangen subsidie al in voorgaande jaren is geboekt. Per saldo blijft het (netto) budget van 2023 vooralsnog gelijk en worden zowel de uitgaven als de inkomsten met € 118.000 verlaagd. Het effect van de gestegen grondstof- en energieprijzen voor het werk van 2023 is nog niet bekend. Indien nodig wordt het budget hiertoe opnieuw herzien bij actualisatie van het MPP in het voorjaar.

Op het budget 'Onderhoud kunstwerken' wordt een bedrag van € 38.000 geboekt aan projectmanagementkosten voor het opstellen van de Nota Civieltechnische Kunstwerken. Deze kosten worden binnen het MPP opgevangen.

Taakveld Groen-water-spelen (5.7)
Op het onderdeel groen-water-spelen wordt de begroting 2022 met € 484.000 verlaagd (van € 1,3 miljoen naar € 0,8 miljoen) en in 2023 met € 200.000 verhoogd.

5.7

Projecten Openbaar groen en openluchtrecreatie

Bijstelling 2e bestuursrapportage 2022

bedrag * € 1.000

2022

2023

Totaal

1

Boomveiligheidscontrole, snoeien, groenmaatregelen

-100

0

-100

2

Bomenrenovatie

100

100

3

Nieuwe bomen o.b.v. bewonersinitiatieven

-30

30

-

4

Investeringsprojecten spelen 2022

-120

-120

5

Reconstructie Uiterweg 1e fase (water)

-53

53

-

6

Waterfront (inkomsten)

-53

-53

7

Waterfront (uitgaven)

-123

-123

8

Groene As fase 2

-140

140

-

Administratieve aanpassing ivm overhead

12

0

12

Totalen

-484

200

-284

 1. Via het Bomenplan Aalsmeer is eenmalig extra budget beschikbaar gesteld voor snoeiwerkzaamheden en aanvullende groenmaatregelen. Dit budget wordt niet geheel besteed in 2022. Een deel van het werk vindt rond de jaarwisseling plaats, waardoor een bedrag van € 100.000 doorschuift naar 2023 en voor de overzichtelijkheid wordt samengevoegd met het budget voor bomenrenovatie.
 1. Zie 1.
 1. Eveneens via het Bomenplan is budget beschikbaar voor nieuwe bomen op basis van bewonersinitiatieven. Het totale budget hiervoor was indicatief verdeeld over drie jaar. Het project is echter nog niet gestart, waardoor het deel van 2022 (€ 30.000) samengevoegd wordt met het budget dat op 2023 geplaatst is.
 1. Twee speeltuinrenovaties schuiven door naar 2023: de Clantstraat wordt gecombineerd met de reconstructie van het Van Hengelpad en omgeving en voor de Zeemanshof worden de materialen begin 2023 geleverd waarna de uitvoering pas kan starten. Omdat ieder jaar een nieuw investeringsnummer voor speeltuinen start, worden de kosten voor deze twee speeltuinen ten laste van de investeringsruimte 2023 gebracht. Indien noodzakelijk zal dit investeringsbudget worden bijgesteld bij actualisatie van het MPP in het voorjaar van 2023.
 1. De fasering van de eerste fase reconstructie Uiterweg is toegelicht bij taakveld 2.1.
 1. Bij project Waterfront is een bijdrage van Rijnland ontvangen voor het plaatsen van een ballenlijn. Deze bijdrage was nog niet begroot en wordt dus aan de inkomstenkant begroot.
 1. Als gevolg van een discrepantie tussen 1e bestuursrapportage en MPP wordt het totale nog resterende uitgavenbudget voor het Waterfront verlaagd met € 123.000. De storting in de Reserve Buitenruimte via de 1e burap is namelijk € 123.000 lager dan in het MPP werd aangenomen.
 1. Groene As fase 2: Op twee eilanden worden in de eerste helft van 2023 nieuwe golfbrekerschotten aangebracht. De werkvoorbereiding voor dit deelproject is inmiddels gestart. Een groot deel van het budget van 2022 schuift door naar 2023, inclusief de daarvoor verwachte subsidie van de provincie: € 190.000 aan de uitgavenkant en € 50.000 aan de inkomstenkant.

Taakveld Riolering (7.2)
Op het onderdeel riolering wordt de begroting 2022 neerwaarts bijgesteld met € 511.000 (van
€ 1.153.000 naar € 642.000). De begroting van 2023 wordt juist omhoog bijgesteld met € 595.000 (van € 3,2 miljoen naar € 3,8 miljoen). Het gaat in deze paragraaf enkel over de investeringsprojecten riolering die via het MPP Buitenruimte lopen. Over de beheer- en exploitatiegelden wordt elders in de 2e burap verslag gedaan.

Alle projecten waarvoor het budget wordt bijgesteld staan toegelicht onder taakveld 2.1 hierboven.

7.2

Projecten Riolering

Bijstelling 2e bestuursrapportage 2022

bedrag * € 1.000

2022

2023

Totaal

10

Reconstructie Uiterweg 1e fase (riolering)

-123

123

-

13

Sporthal De Bloemhof – openbare ruimte (riolering)

-412

412

-

15

Fietspaden Zwarteweg-Molenvlietweg (riolering)

20

60

80

Administratieve aanpassing ivm overhead

3

0

3

Totalen

-512

595

83

Taakveld Overhead (0.4)
De mutaties in projectbudgetten hebben ook gevolgen voor de begroting van de overheadkosten van 4% per project op programma 7. De begrote overheadkosten dalen in 2022 met € 70.000. In 2022 worden de overheadkosten voor het programma buitenruimte nog geheel ten laste gebracht van de reserve buitenruimte, niet alleen voor de onderhoudsprojecten, maar ook voor de investeringsprojecten. Vanaf 2023 maakt de overhead voor investeringsprojecten onderdeel uit van de specifieke kredieten voor die projecten. Op de MPP-begroting van 2023 is de overhead nog niet afgesplitst van de taakvelden. Dit gebeurt in 2023.

Overige bijstellingen buitenruimte programma 2022
Overige bijstellingen voor 2023 en verder volgen bij de kadernota 2024. Dat is immers het moment voor het bijstellen van het meerjarenprojectenplan. Bovendien is er dan een actueler zicht op voortgang en planning van de projecten.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 11:39:53 met de export van 11/09/2022 11:31:17