4. Bijlagen

4.3 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst

Dienstverleningsbijdrage

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Begroting 2022

15.996.800

15.932.200

15.932.200

15.932.200

15.932.200

Mutaties 1e bestuursrapportage 2022

Schuldhulpverlening - vroeg er op af

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

BRP registratie arbeidsmigranten

95.200

190.400

190.400

190.400

190.400

Versterken toezicht kabels leidingen

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Verhoging inhuurkosten flexibele schil handhavers

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Mutaties 2e bestuursrapportage 2022

Onderhoud brandkranen van limitatieve lijst naar dienstverl.

9.900

9.900

9.900

9.900

9.900

Totaal mutaties

174.100

269.300

269.300

269.300

269.300

Dienstverleningsbijdrage 2e burap 2022

16.170.900

16.201.500

16.201.500

16.201.500

16.201.500

Limitatieve lijst

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Bestuurlijke en directiebesluiten

Uitvoering casusregie Straf en Zorg (Top X)

25.300

Inzet ggz specialisatie in sociaal team

20.000

Grip op kwaiteit en budget jeugdhulp

37.100

Geëscaleerde zorg 18- gewijzigde werkwijze

55.700

Continueren inzet 0,5 vte jhv

52.000

Vroegsignalering, continueren inzet JHV en extra tijdelijke inzet JHV door corona

88.200

66.700

Parlementaire ondervragingscommissie KOT

44.000

180.000

45.000

Werkmakelaars

34.000

Energietoeslag

153.300

Kinderopvangtoeslagenaffaire

139.000

Transformatiebudget jeugd

85.000

Opvang Oekraïne

224.000

Projectleider Beeldende Kunst

10.000

Extra capaciteit leerplicht

17.000

Grondbank personele inzet en certificeringskosten

60.000

pm

pm

pm

pm

Afwikkeling toezicht Meerlanden 1 apr-1 juli 22

75.000

Junior medewerker energietransitie

88.000

Accountmanager servicepunt energieadvies

30.000

Uitvoering scapaciteit klimaatakkoord

13.000

89.000

Omgevingswet / accountmanager Omgevingsdienst

25.000

Inhaalslag handhavingsdossier

44.000

Beleidsmedewerker wonen

28.000

Pilot registratie arbeidsmigranten

25.000

Inhuur ten behoeve van leges

44.000

Inhuur ten behoeve van verkiezingen

20.000

Handhaving hennepteelt

22.000

Waterveiligheid

200.000

200.000

Ondermijning

160.000

160.000

55.000

Ondermijning Restbudget 2021 naar 2024

90.000

Bijdrage digitale transformatie

129.000

Contractmanager Jeugd

55.600

Teamleider Omgevingsplan en -vergunningen

37.000

Wmo inzet voor ouders in IHV 13 weken

4.300

Bijdrage Egalisatiereserve Samenwerking AA

500.000

Invoering Omgevingswet 2022

255.000

0

0

0

0

Invoering WKB 2022 t/m 2026

42.000

17.000

17.000

17.000

17.000

Sub-totaal bestuurlijke en directie besluiten

2.841.500

712.700

207.000

17.000

17.000

Projecten (o.b.v. nacalculatie)

Grondexploitaties en facilitair grondbeleid

2.074.400

0

0

0

0

Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP

20.800

20.800

20.800

20.800

20.800

Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP

14.100

14.100

14.100

14.100

14.100

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

1.268.900

15.000

0

0

0

Grote projecten met kredietaanvraag

240.600

0

0

0

0

Bijstelling omgevingsvergunning projecten bouwsom >500K, verlening

220.000

pm

pm

pm

pm

Bijstelling omgevingsvergunnin > 500k, toezicht

483.000

pm

pm

pm

pm

Sub-totaal projecten

4.321.800

49.900

34.900

34.900

34.900

Regiotaken

Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk

39.500

39.500

39.500

39.500

39.500

Leerplichtadministratie

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Internationale schakelklas

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Burgernet

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

Huisverbod, declaratie op urenbasis ( € 3.600 per jaar)

pm

pm

pm

pm

pm

Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten

707.900

713.100

713.100

713.100

713.100

GBA - proces en gerechtskosten

pm

pm

pm

pm

pm

Sub-totaal regiotaken

769.000

774.200

774.200

774.200

774.200

Totaal Limitatieve lijst

7.932.300

1.536.800

1.016.100

826.100

826.100

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 11:39:53 met de export van 11/09/2022 11:31:17