2. Programma's

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2022

Mutaties Meerjarenraming

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2023

2024

2025

2026

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

6.1 Crisisbeheersing en brandweer

-

-

-

-

-

-

-

6.1 Openbare orde en veiligheid

227

-

-227

-212

-267

-212

-212

6.2 Burgerzaken

239

101

-138

-

-

-

-

6.4 Bestuur

85

-

-85

-

-

-

-

Mutatie saldo voor bestemming

551

101

-450

-212

-267

-212

-212

Reservemutatie

-

-

-

-

-

-

-

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 11:39:53 met de export van 11/09/2022 11:31:17