2. Programma's

2.1 Sociaal domein

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2022

Mutaties Meerjarenraming

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2023

2024

2025

2026

01 Sociaal domein

1.1 Wijkteams

57

215

158

-38

-45

-

-

1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-

-

-

-

-

-

-

1.1 Maatwerkdienstverlening 18+

136

-

-136

-

-

-

-

1.1 Geëscaleerde zorg 18+

-41

-

41

-

-

-

-

1.1 Volksgezondheid

13

-

-13

-

-

-

-

1.2 Inkomensregelingen

2.786

-232

-3.018

-199

-178

-178

-178

1.2 Begeleide participatie

48

-

-48

-

-

-

-

1.2 Arbeidsparticipatie

5

-

-5

-

-

-

-

1.3 Maatwerkdienstverlening 18-

54

-

-54

-

-

-

-

1.3 Geëscaleerde zorg 18-

-98

-

98

-

-

-

-

1.4 Samenkracht en burgerparticipatie

274

-

-274

-334

-263

-204

-204

Mutatie saldo voor bestemming

3.234

-17

-3.251

-571

-486

-382

-382

Reservemutatie

321

649

328

-

-

-

-

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 11:39:53 met de export van 11/09/2022 11:31:17