2. Programma's

2.7 Overhead

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2022

Mutaties Meerjarenraming

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2023

2024

2025

2026

07 Overhead

7.1 Ondersteuning organisatie

-2.956

-

2.956

-567

1.382

1.382

1.382

Mutatie saldo voor bestemming

-2.956

-

2.956

-567

1.382

1.382

1.382

Reservemutatie

-

200

200

-

-

-

-

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 11:39:53 met de export van 11/09/2022 11:31:17